ปฐมวัย

นางสาวชุติมา กันสุ่ม
หัวหน้าสายชั้นประถมวัย

นางสายฝน จันทา
ครู คศ.2

นางสาวโชติกา ประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์วิมล บุญเหลือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวน้ำทิพย์ น้ำจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ