วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่างทั่วถึง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน