ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดหนองตางู จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2483 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
มีนายสนั่น เสือมหันต์ เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาวัดหนองตางูเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมา นายสนั่น เสือมหันต์ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนอื่น
นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐได้เป็นครูใหญ่แทน ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองตางู สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขึ้น 1 หลัง โดยมี นายผ่อง สุทัศน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตางูให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารเรียน มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนมีขนาด 6 x 8 เมตร โดยก่อสร้างโครงหลังคาไว้ก่อน
นายบานเย็น ทาเอื้อ ย้ายมาจากอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาทำการสอนที่โรงเรียนวัดหนองตางู วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2499 ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองตางู หาเงินซื้อสังกะสีมุงหลังคาแล้วเสร็จวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2500
หลวงปู่พิมพา ธมฺวโร เจ้าอาวาสวัดหนองตางูได้บริจาคไม้ปูพื้นอาคารเรียน ชาวบ้านหนองตางูช่วยกันสละทรัพย์สมทบและแรงงาน ช่วยกันปูพื้นกระเบื้องจนเสร็จ จึงได้นำนักเรียนเข้ามาเรียนในอาคารหลังนี้แต่ยังขาดฝาผนังรอบนอกและผนังกั้นห้อง ต่อมาอาคารหลังนี้ชำรุดเนื่องจากสร้างมานาน ขณะนั้น นายประยูร ธนสุกาญจน์ เป็นครูใหญ่ และได้ย้ายไปที่อื่นได้มอบหมายให้ นายบานเย็น ทาเอื้อ รักษาการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2509 ได้ร่วมมือกับชาวบ้านหาเงินมาซื้อลูกกรงติดรอบอาคารเรียน เป็นเงินในขณะนั้น 1,200 บาท ซึ่งคณะครูในโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้ประชุมครูและคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อทำการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น อาคารไม่พอเรียนและเริ่มทรุมโทรม หลวงปู่พิมพา ธมฺวโร เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการสถานศึกษา นายบานเย็น ทาเอื้อ เป็นเลขานุการ กำนันผ่อง สุทัศน์ เป็นรองประธาน มติที่ประชุมได้ให้อาคารเรียนแบบ ป.1 ดัดแปลงให้มีมุก 2 มุก ขนาด 7 ห้องเรียนๆ ละ 7 x 9 เมตร ยาว 63 เมตร กว้าง 9 เมตร พื้นอาคารถมดินสูง 75 เซนติเมตร พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาตอหม้อ ศสส. ต่อกับเสาไม้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 - 5 ปี มีประชาชนร่วมกันบริจาคเป็นเงิน 31,475 บาท และนายอำเภอ มนู เพ็ญศิริ บริจาคเงินซื้อสังกะสี 15,000 บาท

11 ตุลาคม พ.ศ. 2512 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ได้นำนักเรียนเข้ามาเรียนและได้ขออนุญาตเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดเยมีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวม 39 คน

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นายทองเปลว ผลชี ได้รักษาราชการแทนครูใหญ่ เนื่องจากนายบานเย็น ทาเอื้อ ได้ขอย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนวัดจิกลาด และเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และห้องส้วม 1 หลัง

1 มกราคม พ.ศ. 2520 โกวุ่น นางแร่ แซ่อุ่ย ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าอยู่ในเขตของวัดหนองตางู และน้ำได้ท่วมถึงอาคารเรียนในฤดูน้ำหลากเป็นระยะเวลานาน

4 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 563,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยาว 42 เมตร กว้าง 140 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณ 90,000 บาท เพื่อต่อเติมชั้นล่าง

พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณ 100,000 บาท สร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง

พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณ 36,000 บาท สร้างส้วม 4 ที่นั่ง

8 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 40,000 บาท เพื่อเททางเท้ารอบอาคารหลังเก่า

20 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 30,000 บาท สร้างถุงเก็บน้ำฝน ฝ.33

พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ 65,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล

พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณ 360,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

15 กุมภาพันธ์ 2534 ได้งบประมาณ 150,000 บาท ต่อเติมชั้นล่าง อาคาร 317 จำนวน 3 ห้องเรียน

30 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 6 ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะ

16 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณ 292,100 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เปิดเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน

1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายทองเปลว ผลชี เกษียณอายุราชการ นายสมยศ ไกรสัย รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายวิเชียร อ่อนกลม ได้เข้ามารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

1 มกราคม พ.ศ. 2543 นายกิติศักดิ์ ฤทธิ์บำรุง ได้เข้ามารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2545 สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 250,00 บาท

พ.ศ. 2546 สร้างห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 200,000 บาท

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายสุชาติ เอกปัชชา ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2551 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ "พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ" งบประมาณ 285,500 บาท 

พ.ศ. 2552 สร้างห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษา ห้องพักครู งบประมาณ 300,000 บาท

พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน 7,000,000 บาท

พ.ศ. 2556 ได้งบประมาณจาก ธกส. ในการสนับสนุนธนาคารโรงเรียนวัดหนองตางู ในการจัดทำห้องและเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท และพัฒนาอาคารเรียน ห้องธุรการใหม่ รวมทั้งจัดทำกันสาดบังแดดทุกอาคารเรียน

พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 415,123 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ในการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 340,700 บาท
พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 017 และอาคารเรียน 
สปช. 105/2529 จำนวนเงิน 1,849,000  บาท

พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช 105/2529 จำนวน 4 ห้อง จำนวน 3,482,000 บาท และอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/2526 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  2,206,000 บาท