ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 เตรียมเอกสารงานวิชาการ
10 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการครู
11 พ.ค. 60 ประชุมครูกลุ่มบึงพิมพาสามัคคี
การประชุมครูในกลุ่มบึงพิมพาสามัคคี ณ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล แต่งกายด้วยชุดอาเซียนสีเขียวของโรงเรียน
12 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
12 พ.ค. 60 ถึง 27 พ.ค. 60 นักเรียนสอบแก้ 0,ร,มส ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558
ให้นักเรียนที่ติดผลการเรียน 0,ร,มส ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้เสร็จสิ้น
ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน 1/2560
30 พ.ค. 60 ถึง 10 มิ.ย. 60 นักเรียนสอบแก้ 0,ร,มส ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558
ให้นักเรียนที่ติดผลการเรียน 0,ร,มส ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้เสร็จสิ้น
ฝ่ายวิชาการ
02 มิ.ย. 60 เลือกตั้งสภานักเรียน
03 มิ.ย. 60 เลือกตั้งสภานักเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน เวลา 08.30 - 12.00 นับคะแนนผลการเลือกตั้ง 14.30 เป็นต้นไป
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 มิ.ย. 60 ถึง 24 มิ.ย. 60 เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
15 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
16 มิ.ย. 60 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนวัดหนองตางู ประจำปีการศึกษา 2559
24 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่-วันต่อต้านยาเสพติด
01 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
สนามโรงเรียนวัดหนองตางู การแต่งกายชุดลูกเสือ
01 ก.ค. 60 จัดวันคล้ายสถาปนาลูกเสือ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่1/2560
21 ก.ค. 60 ถึง 22 ก.ค. 60 สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษา
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตักบาตข้าวสาร อาหารแห้ง และกิจกรรมถวายพระพร
ชุดสีฟ้า
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ
25 ก.ย. 60 ถึง 26 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่1/2560
26 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียน
02 ต.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งผลคะแนนให้ครูประจำชั้น
04 ต.ค. 60 ครูประจำชั้นส่งผลคะแนนให้ครูวัดผล/นายทะเบียน
05 ต.ค. 60 ครูประจำชั้นส่ง ปพ.5 และใบเช็คชื่อส่งฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2560